ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

 

สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   คณะศิลปกรรมศาสตร์  

(Art Criticism, Thai contemporary art, Visual art)

 

วุฒิการศึกษา

 

2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาเอก ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาทัศนศิลป์ 

2544 มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัฒฑิต 

(ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม)

2538 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(เกียรตินิยมอันดับ2) จิตรกรรมไทย

2536 วิทยาเขตเพาะช่าง ระดับ ปวส. สาขาจิตรกรรมไทย 

 

งานด้านภัณฑารักษ์ 

2561

  • นิทรรศการของ หม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร  ในนิทรรศการ  ความงามและความน่าเกลียด :  สุนทรียศิลป์แห่งมารศี  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน ถึง 23 ธันวาคม 2561

 

2562

  • นิทรรศการบนเรือสิริมหรรณพ เอเชียติก (กำลังดำเนินการ)

  • เวิ้งนาครเขษมเวิ้งแห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ (กำลังดำเนินการ)

  • 80 ปี กวี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูรณ์ 

การแสดงงาน

 

แสดงผลงานเดี่ยว 

2555 - แสดงเดี่ยว ชื่อผลงาน วิดีโออาร์ต มารผจญ   ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย
2559 - ผลงานชุด ปลายปากกา ลากพาไป ในวันนั้น ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ

2560 - ผลงานชุด แรงงานเพื่อชาติใคร  ณ หอศิลป์จามจุรี

2562 - Lim Hak Tai Gallery at Singapore

2563 - อึดอัด AWKWARDNESS  ณ หอศิลป์จามจุรี 

แสดงผลงานกลุ่ม

2562 Deconstruction อุทยานศิลปวัฒนธรรม แม่ฟ้าหลวง  เชียงราย

2562 Jogja Biennale by Khonkaen Manifesto

2561 KHONKAEN MANIFESTO: เหลี่ยม มาบ มาบ แสงจ้าในตึกร้าง

2561 นิทรรศการ "ปัจเจกชน" ณ หอศิลป์ G23 เมษายน 

2558 -มหกรรมสีน้ำแห่งประเทศไทย หอศิลป์ G23 กรกฎาคม 2558

-แสดงกลุ่มโป๊ยเซียน นิทรรศการ 18 องศา  มีนาคม 2558 ณ หอศิลป์ร่วม สมัยราชดำเนิน 

2555 - แสดงกลุ่ม Reading Europe หอศิลป์ G23 

- แสดงกลุ่ม ชื่อผลงาน วิดีโออาร์ต มารผจญ หอศิลป์ พิพิธพัณฑ์วังสวนผัก กาด

2554 - ศิลปกรรมบูรณาการนานาชาติ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2553 - ศิลปกรรมบูรณาการนานาชาติ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2547 - Art Deference Award  ณ สยามสมาคม

2539 - สืบสานศิลปไทย ผลงานนักศึกษาศิลปประจำชาติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ณ  เอสพลานาท กรุงเทพมหานคร

งานวันนริศ ณ วังปลายเนิน กรุงเทพมหานคร และรับรางวัล 
“ทุนสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์”

2536 - แสดงงานวันเกิดเพาะช่าง ณ เวิลด์เทรดเซนเตอร์

2535 - งานวันเกิดเพาะช่าง ณ วิทยาเขตเพาะช่าง

งานวิจัย 
  •  งานวิจัยที่เสนอเพี่อจบการศึกษา/วิทยานิพนธ์

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2556). การสร้างสรรค์ วิดีโออาร์ต ชุด มารผจญ. วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กทม.

  •  งานวิจัยที่ได้ดำเนินการระหว่างปฏิบัติงาน

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2557). การวิจัยศิลปะแบบประเพณีในกลุ่มประเทศอินโดจีน พ.ศ. 2535-2555. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กทม.

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2559). วิจัยสร้างสรรค์ศิลปะไทยร่วมสมัย ชุดแรงงานต่างด้าว. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กทม.

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2558). เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ การวิจัยและพัฒนา. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพมหานคร

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2560). ความสำนึกร่วมในพัฒนาการศิลปะและการวิจารณ์ไทย :             หมุดหมายที่สำคัญในช่วงพ.ศ.2475-2550 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพมหานคร.             กำลังดำเนินการวิจัย

                      

 

งานบริการทางวิชาการ

งานด้านการพิจารณาบทความ

            - เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกผลงานในงาน 1st Thailand Art and Design Exhibition (การแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1) จัดแสดง อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

            - เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองและประกันคุณภาพ วารสารสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

            - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridien E-Journal  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

            - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) พิจารณาบทความผลงานสร้างสรรค์ (Individual Paper of Creative Work) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

            - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

            - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพรายงานวิจัย เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ชุดความ ประทับใจในวิถีชีวิตชาวใต้ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการประจำวารสารพื้นถิ่นโขงชีมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์

            - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ตำรา หนังสือและบทความวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

            - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

            - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏ   เทพสตรี 

            - เป็นคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัย มนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่11 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นประธานอนุกรรมการ   ฝ่ายประชาสัมพันธ์

            -เป็นกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของเอกชนปีงบประมาณ 2561 สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            -เป็นวิทยากร ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ “สรรพศาสตร์-ศิลป์ ถิ่นลพบุรี วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

            - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เรื่องการถ่ายทอดความรู้ด้านสื่อภาพยนตร์สั้น ในระดับ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน วันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

            -เป็นคณะกรรมการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบพิพิธภัณฑแพทย์แผนไทย การจัดเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในคณะกรรมการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี

  • Pinterest
  • Instagram

© 2019 by Supachai Areerungruang