top of page
IMG_3180.jpeg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง
 • ปัจจุบันทำงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ และสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขการออกแบบ

 •  ทำงานศิลปะสาขาทัศนศิลป์มีการแสดงงานทั้งเดี่ยวและกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และทำงานด้านภัณฑารักษ์ (curator) นิทรรศการศิลปะ พิพิธภัณฑ์และพื้นที่ทางศิลปะในชุมชน  

 • บรรณาธิการวารสาร DEC Journal คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

วุฒิการศึกษา

 • ศป.ด. ทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

 • ศศ.ม ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2544 

 • ศษ.บ จิตรกรรมไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2538

 • ปวส.2 จิตรกรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง

  

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 2563 เป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา สอนวิชาศิลปะไทยร่วมสมัย ศิลปะไทย สุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ ศิลปศึกษาวิจัย ดิจิทัลอาร์ต นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ ในระดับปริญญาตรี และสอนวิชาศิลปศึกษากับประเด็นทางสังคม แนวคิดศิลปศึกษาร่วมสมัย ในระดับปริญญาโท เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เขียนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท รับผิดชอบทำหลักสูตรระยะสั้นให้อาจารย์จาก สปป.ลาว มาเรียนที่ มศว

 • 2552-2559 เป็นอาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง สอนวิชาดิจิทัลอาร์ต  วิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 

 •   2545-2547เป็นผู้จัดการตลาด นักออกแบบเครื่องประดับ บริษัท เอส เอส ยู  พี กรุ๊ป ในสินค้าแบรนด์ คิวเพรส (Cutepress) บริหารสินค้าเครื่องประดับขายในร้านคิวเพรส ทั่วประเทศไทย

 • 2542-2544 เป็นนักออกแบบเครื่องประดับ  และเมอร์แชนไดซเซอร์ บริษัทโนเบิลจิวเวอร์รี่ ผลิตเครื่องประดับทอง เพชร พลอย ส่งออกยุโรป จีน อเมริกา ญี่ปุ่น ทำงานออกแบบ เข้าติดตามกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน และเจรจากับลูกค้าต่างประเทศในการสั่งผลิต

 • 2539-2540 เป็นอาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สอนวิชาศิลปไทย

  งานวิจัย บทความ

 • งานวิจัยที่เสนอเพี่อจบการศึกษา/วิทยานิพนธ์
  ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2556). การสร้างสรรค์ วิดีโออาร์ต ชุด มารผจญ. วิทยานิพนธ์                  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.            กทม.

 

งานวิจัย

 • ศุภชัย อารีรุ่งเรือง.2549 วิจัยและพัฒนาดินสอพองเพื่อเป็นวัสดุรองพื้นเขียนภาพ ทุน                 สนับสนุนวิจัย สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 • ศุภชัย อารีรุ่งเรือง.2550. วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาสัมฟัก ทุนสนับสนุนการวิจัย                 สำนักงานคณะกรรมการ  วิจัยแห่งชาติ

 • ศุภชัย อารีรุ่งเรือง.2551 การวิจัยสร้างสรรค์ภาพยนตร์การ์ตูนอนิเมชั่นเพื่อส่งเสริมการ            ท่องเที่ยวป่าจำปีสิรินธร จังหวัดลพบุรี ทุนสนับสนุนการวิจัย  เครือค่ายการวิจัยภาค          กลางตอนบน

 • ศุภชัย อารีรุ่งเรือง2556 การวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน วิดีโออาร์ต เพื่อการอนุรักษ์                 วัฒนธรรมไทยชุดศิลปะ เมือง เก่า และชีวิต ทุนรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2557). การวิจัยศิลปะแบบประเพณีในกลุ่มประเทศอินโดจีน พ.ศ.              2535-2555. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กทม.

 • ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2559). วิจัยสร้างสรรค์ศิลปะไทยร่วมสมัย ชุดแรงงานต่างด้าว. คณะ          ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กทม.

 • ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2558). เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ การวิจัยและพัฒนา. สำนักงาน              กองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพมหานคร

 • ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2560). ความสำนึกร่วมในพัฒนาการศิลปะและการวิจารณ์ไทย :               หมุดหมายที่สำคัญในช่วงพ.ศ.2475-2550 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.               กรุงเทพมหานคร.

 • ศุภชัย อารีรุ่งเรือง.(2563). การสร้างสรรค์แอนิเมัชันเรื่อง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช.           คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กทม.

การนำเสนองานวิจัยในต่างประเทศ

  • 2556  Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey ในหัวข้อ Video Art : The Defeat of Mara

  • 2558 International Conference for Asia Pacific Arts Studies , Indonesia หัวข้อ Lai Thai : Whose Line 

 

 

บทความวิชาการ

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. 2552. ก้าวสู่สื่อศิลปะ (new media) ของจิตรกรรมไทย. วารสารวิชาการ

          วไลยอลงกรณ์.ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2552) หน้า 35-43.

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. 2559. ประวัติศาสตร์สมัยพระนารายณ์ในงานศิลปะร่วมสมัย. เอกสารรวม            บทความ สรรพศาสตร์ สรรพ ศิลป์ ถิ่นลพบุรี. หน้า 236-246.

Supachai Areerungruang. 2014. Research and Creative Video Art for the                             Preservation of Thai Culture: the Lives and the Arts of Ancient. Bangkok :                proceeding of The Asian Conference on Arts and Cultures international                    conference 2014. p 81-90.

Supachai Areerungruang. 2018 Thai Contemporary Art creation: Migrant workers               are for whom?. Bangkok : proceeding of Social sciences, arts and media                  international conference 2018. p 82-86.

ณปภัช ชัยมงคล,ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. การศึกษาการบริหารจัดการความรู้กิจกรรมทางการ              ศึกษาศิลปะ ของพิพิธภัณฑ์บ้าน จิม ทอมป์สัน. ปีที่16 ฉบับ2. วารสารวิชาการศึกษา คณะ        ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 91-100.

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2564). การสร้างสรรค์สุนทรียะในนิทรรศการความงามและความน่า.                 เกลียด สุนทรียศิลป์แห่งมารศี. วารสารศิลปกรรมสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

14(1), 132-147. 

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2564). เสียงตะโกนร้องในงานศิลปะกับการเมืองที่ถูกควบคุม. 

วารสารศิลปกรรมสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

14(2), 95-111. 

Tipnadda Mantarattakam, Supachai Areerungruang. 2018. Case study of                          Assist.Prof.Krirk Yoonpun’s illustrated Fables, A.D. 1997-2013. Bangkok :                proceeding of Social sciences, arts and media international conference 2018.          p 41.

Kusuma Kunpai, Supachai Areerungruang. The Effect of Art Activity by used free           expression of media base on Post-Modern concept in Mathayom 6 students,             Patumkongka Samutprakarn School. Bangkok : proceeding of Social sciences,         arts and media international conference 2018. p 41.

ลีลาวดี อยู๋รุ่ง, ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่องการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารศิลปกรรมศาสตร์. 22(1) 2561, 45-60.

 

บทความเอกสารสูจิบัตร

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. 2563. 7 รอบ ลาวัณย์ อุปอินทร์. สูจิบัตรนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถาน          แห่งชาติ หอศิลป์. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. 2562. “5 ศิลปินสตรี กับบทบาทการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของไทย”            สูจิบัตรนิทรรศการ 5 ศิลปิน สตรี กับบทบาทการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของไทย ณ              พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. 2561. “ความงามและความน่าเกลียด” กับศิลปะในความเข้าใจของสังคมไทย. สูจิบัตรนิทรรศการ ศิลปะ ความงามและความน่าเกลียด : สุนทรียศิลป์      แห่งมารศีของ หม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์. 

วิจารณ์ศิลปะ

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. 2554. แนวทางการสอนศิลปะไทย จากหน่ออ่อน สู่ปลายยอดอันสูงส่ง.               www.artedcenter.com

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. 2559. วิจารณ์ศิลปะสาขาทัศนศิลป์ : ทองหยอด ความหวานบนความเจ็บ           ปวด ของ อริญชย์ รุ่งแจ้ง. ที่มา http://supachai3833.blogspot.com/2016/07/blog-           post.html

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. 2016. วิจารณ์ศิลปะ : พื้นที่ทางศิลปะ กับ การตีความหมายของศิลปิน                 ที่มา http:// supachai3833.blogspot.com/2016/08/blog-post.html

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. 2558. บทความเรื่อง ศิลปศึกษา ยุค คสช. ที่มา                                               http://supachai3833.blogspot.com/2016/04/ blog-post.html

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. วิจารณ์ศิลปะ “นามธรรม สัจจะแห่งศิลปะ : กับความจริงในศิลปะวันนี้”                 ที่มา http:// supachai3833.blogspot.com/2015/10/blog-post.html

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. ยุให้เห็น มองให้เป็น เล่นกับประวัติศาสตร์ ผ่านศิลปะในพิพิธภัณฑ์. ที่มา             http:// supachai3833.blogspot.com/2015/03/blog-post.html

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. 2014. วิจารณ์ศิลปะ : ศิลปะสังคม ชุมชน ความเป็นมหาวิทยาลัยในเมือง          สู่พื้นที่ชุมชนชายขอบ จังหวัดสระแก้ว. ที่มา                                                                        http://supachai3833.blogspot.com/2014/04/blog-post.html

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. 2556. บทวิจารณ์ในงานวิจารณ์ศิลปะไทยร่วมสมัย. ที่มา                                 http://supachai3833.blogspot.com/ 2013/12/blog-post_18.html

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. 2013. วิจารณ์ศิลปะไทย ; ลายไทย หรือ ลายใคร. ที่มา                                    http://supachai3833.blogspot.com/ 2013/06/blog-post.html

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. 2012. ศิลปะนานาชาติว่าด้วยวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อม. ที่มา http://               supachai3833.blogspot.com/2012/07/2554-river-scape-in-flux-g23-17-21-                  chi.html

งานบริการทางวิชาการ

งานด้านการพิจารณาบทความ

           -หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญให้เป็นวิทยากรในรายวิชา 3502704 การศึกษาข้ามศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อนวัติกรรม พุธที่ 24 สิงหาคม 2565 

            - เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกผลงานในงาน 1st Thailand Art and Design Exhibition (การแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1) จัดแสดง อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

            - เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองและประกันคุณภาพ วารสารสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

            - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridien E-Journal  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

            - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) พิจารณาบทความผลงานสร้างสรรค์ (Individual Paper of Creative Work) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

            - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

            - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพรายงานวิจัย เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ชุดความ ประทับใจในวิถีชีวิตชาวใต้ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการประจำวารสารพื้นถิ่นโขงชีมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์

            - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ตำรา หนังสือและบทความวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

            - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

            - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏ   เทพสตรี 

            - เป็นคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัย มนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่11 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นประธานอนุกรรมการ   ฝ่ายประชาสัมพันธ์

            -เป็นกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของเอกชนปีงบประมาณ 2561 สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            -เป็นวิทยากร ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ “สรรพศาสตร์-ศิลป์ ถิ่นลพบุรี วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

            - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เรื่องการถ่ายทอดความรู้ด้านสื่อภาพยนตร์สั้น ในระดับ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน วันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

            -เป็นคณะกรรมการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบพิพิธภัณฑแพทย์แผนไทย การจัดเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในคณะกรรมการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี

เขียนหนังสือและเอกสารวิชาการ

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2565). รายงานการสร้างสรรค์ผลงาน Sound of Silence in Thailand (Solo Exhibition) ณ Lim Hak Tai Gallery, NAFA Campus 1, 80 Bencoolen Street, Singapore 189655 21 June – 21 July 2019. ม.ป.ท.

จากการรับเชิญให้แสดงงานโดย Director of Institute of Southeast Asian Arts & Art Gallery

Nanyang Academy of Fine Arts ในงาน Southeast Asian Arts Forum 17-20 July 2019

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2562). สุนทรียนิทรรศการ ความงามและความน่าเกลียด.                ม.ป.ท. 

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2561) . การสเก็ตช์ภาพผู้คน สิ่งแวดล้อม และสถาปัตยกรรม.            สันติศิริ. 137 หน้า

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2561). ประเด็นในศิลปะไทยร่วมสมัย.  สันติศิริ. 203 หน้า.

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2560). ทวิวัจน์แห่งกาววิจารณ์ : ทัศนศิลป์ (ภาค 1)  บรรณาธิการ

 

งานด้านภัณฑารักษ์ และออกแบบนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์

 2564

 • - ออกแบบนิทรรศการ 333 ปี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วัดตองปุ จังหวัดลพบุรี

2563 

  • พิพิธภัณฑ์มูลนิธิหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธ์ บริพัตร (กำลังดำเนินการ)

  • พิพิธภัณฑ์ วัดไลย์ ลพบุรี 

  • TEDxBangkok 2020

2562

 • นิทรรศการบนเรือสิริมหรรณพ เอเชียติก เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

 • เวิ้งนาครเขษมเวิ้งแห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ 

 • 80 ปี กวี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ณ อาคารสินธร กรุงเทพมหานคร

 • 2561

 • นิทรรศการของ หม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร  ในนิทรรศการ  ความงามและความน่าเกลียด :  สุนทรียศิลป์   แห่งมารศี  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน ถึง 23 ธันวาคม 2561

 • การแสดงงาน

 •   แสดงผลงานเดี่ยว

 • 2566 มองผ่านสายตาอาจารย์ศิลป์ Vision of Silpa Bhirasri : Immersive Art ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 

 • 2563 อึดอัด AWKWARDNESS  ณ หอศิลป์จามจุรี 

 • 2562 Lim Hak Tai Gallery at Singapore

 • 2560 ผลงานชุด แรงงานเพื่อชาติใคร  ณ หอศิลป์จามจุรี

 • 2559 ผลงานชุด ปลายปากกา ลากพาไป ในวันนั้น ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ
  2555 แสดงเดี่ยว ชื่อผลงาน วิดีโออาร์ต มารผจญ   ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย


 • แสดงผลงานกลุ่ม

 • 2566 Lines at The Door : Inequality at White Space Gallery, Nanyang Academy of Fine Arts, Singapore

 • 2565  นิทรรศการ SILPA 2022 คณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 2564   “Craft in the Air” An International Virtual Exhibition by Chulalongkorn University Museum

 • ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2563). โรค COVID-19 นำความเท่าเทียมมาสู่มนุษยชาติ. (จิตรกรรม). หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 30 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคมคม 2563. หน้า 168.

 • 2562 นิทรรศการศิลปะนานาชาติ “พหลพักตรารามายณะ” The Many Face of Ramayana ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย

 • 2562 Deconstruction อุทยานศิลปวัฒนธรรม แม่ฟ้าหลวง  เชียงราย

 • 2562  Jogja Biennale by Khonkaen Manifesto, Indonesia 

 • look at me  แสดงงานที่ G23 

 • นิทรรศการ “ไม่เหมือนกัน” หอศิลป์จามจุรี

 • 2561 KHONKAEN MANIFESTO: เหลี่ยม มาบ มาบ แสงจ้าในตึกร้าง

 • 2561 นิทรรศการ "ปัจเจกชน" ณ หอศิลป์ G23 เมษายน 
  2558 มหกรรมสีน้ำแห่งประเทศไทย หอศิลป์ G23 กรกฎาคม 2558
  แสดงกลุ่มโป๊ยเซียน นิทรรศการ 18 องศา  มีนาคม 2558 ณ หอศิลป์ร่วม สมัยราชดำเนิน 
  2555 แสดงกลุ่ม Reading Europe หอศิลป์ G23 
  แสดงกลุ่ม ชื่อผลงาน วิดีโออาร์ต มารผจญ หอศิลป์ พิพิธพัณฑ์วังสวนผักกาด
  2554 ศิลปกรรมบูรณาการนานาชาติ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
  2553 ศิลปกรรมบูรณาการนานาชาติ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
  2547 Art Deference Award  ณ สยามสมาคม
  2539 สืบสานศิลปไทย ผลงานนักศึกษาศิลปประจำชาติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ณ  เอสพลา นาท กรุงเทพมหานคร
  งานวันนริศ ณ วังปลายเนิน กรุงเทพมหานคร และรับรางวัล “ทุนสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์”
  2536 แสดงงานวันเกิดเพาะช่าง ณ เวิลด์เทรดเซนเตอร์
  2535 งานวันเกิดเพาะช่าง ณ วิทยาเขตเพาะช่าง

งานด้านพิพิธภัณฑ์

 • งานออกแบบพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการแหล่งเรียนรู้

 • 2548 พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ วัดเชิงท่า จังหวัดลพบุรี เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เด็กสามารถเล่น เรียน และรู้ได้ในพิพิธภัณฑ์

 • 2549 พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ถ้ำเอราวัณ จังหวัดลพบุรี เป็นพิพิธภัณฑ์แสดง ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ แร่ธาตุ ของถ้ำเอราวัณ จัดขึ้นเพื่อสร้างคุณค่าให้กับภูเขา ถ้ำเพื่อไม่ให้ถูกสัมปทานระเบิด เขาทำอุตสาหกรรมหินปูน

 • 2559 พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลพระนารายณ์ ลพบุรี

 •  

 • งานด้านให้ความรู้แก่สังคม งานช่วยเหลือ และช่องทางเผยแพร่ความรู้ในช่องทางอื่นๆ

 • งานด้านนี้เป็นงานที่บุคคล หน่วยงานต่างๆ มักมาขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยงาน เช่น วิทยากร งานออกแบบสื่อ ที่ปรึกษา ผมก็ยินดีช่วยทุกครั้งไปในขณะที่หลายๆงาน ก็ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรผมก็ยินดีทำ นอกจากนั้นแล้วก็ยังได้ทำการสอนด้านศิลปะ แอนิเมชัน ให้ความรู้ทางศิลปะหลักทฤษฎี การวิจารณ์ศิลปะ ทาง Youtube  Podcasts

bottom of page